Αιμοδοτική άδεια 4 ημερών και στους πολιτικούς υπαλλήλους του Π.Σ. έπειτα από ενέργειες του Συλλόγου

Αιμοδοτική άδεια 4 ημερών και στους πολιτικούς υπαλλήλους του Π.Σ. έπειτα από ενέργειες του Συλλόγου

Με χαρά ανακοινώνουμε στα μέλη μας ότι ως αποτέλεσμα της από 06/06/2019 επιστολής μας, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, εξέδωσε την ακόλουθη διαταγή.

 

03 Δεκεμβρίου 2019

 

«Εθελοντική αιμοδοσία προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος»

 

1. Αναμφίβολα, το Πυροσβεστικό Σώμα, ως εκ της φύσεως της αποστολής του και των συνθηκών υπό τις οποίες καλείται να ανταποκριθεί, επαρκώς και αδιαλείπτως, στην εκπλήρωση του εθνικού και κοινωνικού του ρόλου, αποτελεί έναν ιδιαίτερο επαγγελματικό χώρο. Έναν χώρο στον οποίο κυρίαρχα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι η συνοχή, ο αμοιβαίος σεβασμός, η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών που συνθέτουν το έμψυχο δυναμικό του.

2. Η ιδιαιτερότητα του Πυροσβεστικού επαγγέλματος και ο αυξημένος βαθμός διακινδύνευσης του προσωπικού του Σώματος στο πλαίσιο της άσκησης των υπηρεσιακών του καθηκόντων ίσως επέβαλλαν και επιβάλλουν, μεταξύ άλλων και την ανάγκη εκδήλωσης διαφόρων, συμπληρωματικών προς την οφειλόμενη βασική υπηρεσιακή διοικητική μέριμνα, πρωτοβουλιών με σκοπό την περαιτέρω στήριξη του προσωπικού, ιδίως σε στιγμές και καταστάσεις προσωπικής ή και οικογενειακής ανάγκης.

3. Μεταξύ των πρωτοβουλιών που στο πλαίσιο αυτό έχουν εκδηλωθεί περιλαμβάνεται αφενός η θεσμοθέτηση Τράπεζας Αίματος του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξασφαλίζονται οι σχετικές ανάγκες του εν ενεργεία ή και εν συντάξει προσωπικού και των οικογενειών τους και αφετέρου η χορήγηση τετραήμερης (4) ειδικής άδειας αιμοδοσίας στους προερχόμενους από το προσωπικό του Σώματος εθελοντές αιμοδότες, κάθε φορά που προσφέρουν αίμα στις ως άνω τράπεζες αίματος ή προς χρήση ασθενούς εν ενεργεία Πυροσβεστικού ή πολιτικού υπαλλήλου και διήμερης (2) ειδικής άδειας, σε κάθε άλλη περίπτωση αιμοδοσίας.

4. Η πρωτοβουλία αυτή έτυχε της άμεσης αποδοχής τόσο από το προσωπικό του Σώματος όσο και από την κοινωνία, με αποτέλεσμα η προσφορά στις τράπεζες αίματος του Πυροσβεστικού Σώματος να καλύπτει με επάρκεια τις ανάγκες των δικαιούχων σε αίμα και να παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης σε άλλους, εκτός της Πυροσβεστικής οικογένειας, συνανθρώπους μας.

5. Κατόπιν των ανωτέρω και προς το σκοπό διευθέτησης του ζητήματος κατά τρόπο δεοντολογικά ορθό και νομικά συμβατό προς την πραγματική βούληση του κανονιστικού νομοθέτη, η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρ. 106 του Π.Δ. 3/2014 (τ. Α’ 6 /10-01-2014) τετραήμερη ειδική άδεια αιμοδοσίας δύναται να χορηγείται εφεξής και στο πολιτικό προσωπικό του Σώματος που προσφέρει εθελοντικά αίμα στην Τράπεζα Αίματος του Πυροσβεστικού Σώματος, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ιδίου άρθρου.

 

 Ο Αρχηγός
Βασίλειος Κ. Ματθαιόπουλος
Αντιστράτηγος ΠΣ

About The Author

Related posts