Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος

Ζ α χ α ρ ό π ο υ λ ο ς   Κ ω ν / ν ο ς
κιν: 6946796149
email: [email protected]

– – – – –

Αντιπρόεδρος

Σ φ υ ρ ή ς   Σ π υ ρ ί δ ω ν
κιν: 6970000775
e-mail: [email protected]

– – – – –

Γενικός Γραμματέας

Π α π α ε υ θ υ μ ί ο υ   Ε υ θ ύ μ ι ο ς 
Τηλέφωνο εργασίας: 2131520416
κιν: 6946796193
e-mail: [email protected]

– – – – –

Ταμίας

Κ α γ γ έ λ η ς   Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
e-mail: [email protected]

– – – – –

Μέλη

Κ ι ο ύ σ η ς   Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς
Τηλέφωνο εργασίας: 210 6922318
e-mail: [email protected]

Ν τ ά κ α   Α λ ε ξ ά ν δ ρ α 
e-mail: [email protected]

Σ υ ρ ί γ ο ς   Μ α τ θ α ί ο ς 
e-mail: [email protected]