ΠΟΠΠ-ΥΔΤ: Επιστολή Ομοσπονδίας

ΠΟΠΠ-ΥΔΤ: Επιστολή Ομοσπονδίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  (Π.Ο.Π.Π. – Υ.Δ.Τ.)
ΕΤΟΣ  ΙΔΡΥΣΗΣ 1986  –  ΜΕΛΟΣ  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΑΡΙΘΜ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  2633/86
Λ. ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 101 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ. 136-01
ΤΗΛ. 210-6476040 ,  ΤΗΛ. – FAX  210-2477492
Δ/νση ιστοσελίδας:  www.poppydt.gr    e-mail:  [email protected]

Αθήνα 10-06-2019
Αριθ. Πρωτ. 160

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Ταξίαρχο κ. Ελευθέριο ΓΚΑΡΙΛΑ

Κύριε Πρόεδρε,

Αναφορικά με το ζήτημα της άμεσης χορήγησης του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στους πολιτικούς υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι μέτοχοι του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και συνταξιοδοτούνται, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 προβλέφθηκε η προκαταβολή σύνταξης στους δημοσίους υπαλλήλους που αποχωρούν από την Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Η προκαταβολή σύνταξης διενεργείται με βάση τα στοιχεία του ΔΑΥΚ (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης), το οποίο περιέρχεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία του υπαλλήλου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Με την υπ’ αριθ. 151274/2016/0092 από 6-2-2017 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1519, τ.Β’), χορηγείται προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και στα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, με βάση τα στοιχεία του φακέλου που αποστέλλεται από την Υπηρεσία στην αρμόδια Διεύθυνση Κανονισμού Συντάξεων. Η προκαταβολή της σύνταξης καταβάλλεται και στις δύο ως άνω περιπτώσεις μετά από εντολή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Κανονισμού Συντάξεων και από τις ως άνω διατάξεις ΔΕΝ προβλέπεται έκδοση απόφασης.

Με την από 20-7-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., αποφασίσθηκε να χορηγείται στους μετόχους το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα με την απόφαση χορήγησης προκαταβολής σύνταξης (η έκδοση της οποίας δεν προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις), στην οποία ρητά αναφέρεται ότι από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δικαιούνται σύνταξη και για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η έκδοση της οριστικής πράξης κανονισμού σύνταξης. Την απόφαση αυτή το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α αναζητεί εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του Γ.Λ.Κ.

Με την από 12-10-2017 απόφαση του Δ. Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α, η ως άνω δυνατότητα επεκτάθηκε και στους πολιτικούς υπαλλήλους μετόχους.

Έως σήμερα, κανένας πολιτικός υπάλληλος που αποχώρησε από την Υπηρεσία και λαμβάνει προκαταβολή σύνταξης δεν έχει λάβει το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα, λόγω αδυναμίας να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από το Γ.Λ.Κ. από την οποία να προκύπτει ότι δικαιούται σύνταξη και ότι για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η έκδοση της οριστικής πράξης κανονισμού σύνταξης. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στη μη χορήγηση από το Γ.Λ.Κ. της σχετικής βεβαίωσης και όχι σε υπαιτιότητα του συνταξιοδοτούμενου υπαλλήλου.

Όπως είναι γνωστό, η υπαλληλική σχέση του πολιτικού υπαλλήλου της Ελληνικής Αστυνομίας λύεται από την ημερομηνία της υποβολής της προβλεπόμενης δεύτερης αίτησης παραίτησής του από την Υπηρεσία. Επίσης, λύεται αυτοδίκαια με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του, καθώς και για λόγους πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας.

Ωστόσο, οι πολιτικοί υπάλληλοι μέτοχοι του Ταμείου, σε αντίθεση με τους ένστολους μετόχους, αναγκάζονται από τις ως άνω αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α να αναμένουν την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης προκειμένου να λάβουν το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα. Η αναμονή ξεπερνά στις περισσότερες περιπτώσεις τους 18 μήνες και έχει σαν αποτέλεσμα οι μέτοχοι πολιτικοί υπάλληλοι να αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς η άνιση μεταχείριση μιας ομάδας ασφαλισμένων – μετόχων, οι οποίοι αν και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους ένστολους ασφαλισμένους, στερούνται όμως του δικαιώματος που αυτοί απολαμβάνουν, ήτοι το δικαίωμα της άμεσης χορήγησης του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος, βάσει απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., που ενδεχομένως δεν μερίμνησε ορθά για τους πολιτικούς υπαλλήλους – μετόχους.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένη την υποχρέωση του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. να μεριμνά για το σύνολο των μετόχων του, θεωρούμε ότι η δυσμενέστερη μεταχείριση του πολιτικού προσωπικού σε σχέση με το ένστολο προσωπικό εν τη πράξει συνιστά παραβίαση της αρχής της ισότητας.

Παρακαλούμε να εισάγετε άμεσα το ως άνω ζήτημα για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δ.Σ. και να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η καταστατική ισονομία και να αποφευχθούν οι πιθανές οικονομικές απώλειες των πολιτικών υπαλλήλων εξαιτίας της άνισης μεταχείρισής τους έναντι των ένστολων ασφαλισμένων.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κολοβός

Ο Γενικός Γραμματέας
Παύλος Μαυρίδης

About The Author

Related posts